Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży
Dla Nas każdy klient jest ważny a jego potrzeby i oczekiwania powinny spotkać się z rzetelną odpowiedzią.
Ze względu jednak na fakt iż wyroby SARBUZ są produktami wysoce specjalistycznymi, mogą być dostarczane jedynie podmiot posiadającym odpowiednią wiedzę w zakresie instalacji i obsługi urządzeń chłodniczych. Nasi Klienci czyli firmy z branży chłodniczej posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę co jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania urzadzenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani produktami marki SARBUZ zapraszamy do kontaktu. Dysponujemy szeroka bazą firm posiadających statu AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA, AUTORYZOWANEGO INSTALATORA SARBUZ,
ZAPRASZAMY do współpracy - hurtownie i frimy instalacyjne z branży chłodniczej
pełna lista Autoryzowanych firm w dziale kontakt

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY TOWARÓW

OWH 2020 TERM Urządzenia chłodnicze

OBOWIZUJĄCE OD 01 czerwca 2020r

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zostały ustalone w oparciu o art. 384 i następne

ustawy Kodeks Cywilny Dz.U.2017.459 t.j.z

dnia2017.03.02 i mają zastosowanie do umów

sprzedaży towarów zawieranych przez :

Krzysztofa Pakulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

TERM Urządzenia chłodnicze

ul. Wolności 25, 55 - 095 Mirków, NIP 896-126-37-79 zwanym w dalszej treści umowy „Sprzedającym”,

a Kontrahentami:

Kupującym

zawierającymi umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Przedmiotem niniejszych OWH jest ustalenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży oferowanych przez Sprzedającego towarów.

I. Informacje ogólne

 1. Sprzedaż towarów prowadzona jest wyłącznie wobec podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego, prowadzących działalność handlową w branży chłodniczej lub firm instalacyjnych prowadzących działalność w zakresie elektromechaniki chłodniczej.

Sprzedaż towarów nie następuje na rzecz osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego , w związku z powyższym niniejsze OWH nie mają zastosowania do konsumentów.

 1. OWH są dostępne na witrynie internetowej pod adresem www.sarbuz-polska.pl w siedzibie firmy i na życzenie Kupującego mogą być przysłane internetowo. Strony ustalają, że zmiany w OWH dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają aneksowania, wystarczającym jest opublikowanie zmian na witrynie internetowej Sprzedającego. Zmiany obowiązują po okresie 14 dni od ich publikacji.

 2. Przyjmuje się, że podpisanie umowy i/lub złożenie przez Kupującego zamówienia i przyjęcie dostarczonego towaru oznacza przyjęcie i akceptację niniejszych OWH bez zastrzeżeń. Dodatkowo przyjmuje się w sytuacji, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym i OWH zostały przyjęte przez Kupującego w trybie wskazanym w zdaniu powyżej, że będą stosowane w ciągu całego pozostawania w stosunkach handlowych przez Strony.

 3. OWH dotyczy sprzedaży kontrahentom Sprzedawcy wymienników lamelowych, sprężarek chłodniczych, automatyki i armatury chłodniczej, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatorów -zwanych dalej towarem.

II. Sprzedaż towarów.

 1. Towary oferowane przez Sprzedawcę zostały określone w ofercie handlowej umieszczonej na stronie www.sarbuz-polska.pl wraz załącznikiem w postaci aktualnego Cennika, nie będącej ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Sprzedawca udziela kontrahentom rabatów handlowych wg kryteriów określonych wzałączniku nr 1 i zgodnie z aktualną polityką rabatową.

III. Zamówienia.

 1. Zawarcie umowy poprzez złożenie, przyjęcie i uzgodnienie oferty wymaga by Kupujący złożył Sprzedającemu w formie pisemnej w tym pocztą elektroniczną zamówienie określające cenę, rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz ich termin dostawy. Przyjmuje się, że zamówienie jest złożone i podpisane przez osobę upoważnioną .

 2. Dla swojej ważności każde zamówienie musi być niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego, pisemnie lub e-mailowo z potwierdzeniem przyjęcia wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu , a w szczególności terminu dostawy towaru warunków i formy płatności oraz ceny. Do zamówienia stosuje się postanowienia niniejszych OWH, które są wysyłane dodatkowo wraz z potwierdzonym zamówieniem.

IV. Dostawa produktów

 1. Sprzedający jest uprawniony do wydania faktury VAT osobie upoważnionej przez Kupującego do odbioru towaru. Dla dostawy realizowanej na warunkach DAP faktura VAT załączona jest do przesyłki.

 2. Odbiór wyrobów: EXW – Mirków/Długołęka, magazyn Sprzedającego. W przypadku zamówień przekraczających kwotę 1500,00 zł netto z miejscem odbioru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego.

 3. Na wniosek Kupującego faktura VAT może być wysyłana Pocztą Polską bądź w formie skanu pocztą elektroniczną odrębnie dla każdego zakupu.

 4. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia przeszkody poinformować Kupującego, w sposób określony, o wszelkich zaistniałych przeszkodach mogących wpłynąć na terminową realizację zamówień po ich przyjęciu do realizacji oraz zaproponować nowy termin wydania towaru. W takim wypadku, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną Kupującemu szkodę na skutek uchybienia terminowi wydania towaru, chyba że wyrządził tę szkodę umyślnie.

 5. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie Kupujący może odmówić jej przyjęcia. Kupujący zobowiązany jest wówczas do sporządzenia szczegółowego protokołu szkody, oraz odnotowanie szkody na dokumencie: list przewozowy CMR, innym dokumencie przewozowym, dokumencie wz i powiadomienie o tym fakcie Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych.

 6. Reklamacje ilościowe winny być zgłoszone przy odbiorze wyrobów pod rygorem
  utraty prawa do ich dochodzenia w terminie późniejszym.

 7. Data realizacji zamówienia mają charakter orientacyjny i Sprzedający nie może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania z powodu opóźnienia w dostawie.

 8. Kupujący może w szczególnych przypadkach, za zgodą Sprzedającego zwrócić zakupiony Towar w terminie 7 dni od momentu zakupu. Koszt dostawy, pakowania i ubezpieczenia zwracanego towaru ponosi Kupujący. Zawracany towar musi być wolny od wad, nie może posiadać śladów użytkowania, a opakowanie, w którym towar został dostarczony nie może być uszkodzone. Po zaakceptowaniu zwrotu towaru Sprzedający dokona stosownej korekty dokumentów sprzedaży.

V. Cena

 1. Cena sprzedaży towarów obliczana jest na podstawie aktualnego cennika sprzedaży stanowiącego załącznik do niniejszych OWH z uwzględnieniem uzgodnionego przez Strony rabatu handlowego,

 2. Cena sprzedaży podawana w EURO przeliczana jest na wartość PLN według aktualnego kursu sprzedaży BZ WBK S.A. na dzień poprzedzający wystawienie faktury.

 3. Podawane przez Sprzedającego cenny cennikowe są cenami netto – loco magazyn Sprzedającego i nie uwzględniają kosztów transportu i opakowania.

 4. Do ceny sprzedaży Sprzedający doliczać będzie należny podatek VAT, w aktualnie obowiązującej stawce.

VI. Gwarancja i reklamacje.

 1. Sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji na sprzedany towar-liczonej od daty instalacji urządzenia, jednak nie dłużej niż 15 mc od daty sprzedaży wskazanej na fakturze.

 2. Reklamacje jakościowe Kupujący obowiązany jest zgłosić Sprzedającemu w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od daty wydania wyrobów lub dostrzeżenia wady pod rygorem utraty praw z tytułu gwarancji. Kupujący każdorazowo zobowiązany jest do weryfikacji przydatności zakupionego towaru dla zamierzonego przez siebie zastosowania. Mocą niniejszych OWH wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za towar z tytułu rękojmi.

 3. Reklamacje jakościowe Sprzedający rozpatrzy w terminie 30 dni licząc od daty ich złożenia. Sprzedającemu przysługuje prawo sprawdzenia w miejscu zamontowania urządzenia zasadności złożenia reklamacji jakościowej lub wad ukrytych.

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji jakościowej, Sprzedający wedle uznania naprawi lub dostarczy Kupującemu towar wolny od wad. 
  Dla towarów dostępnych z magazynu Sprzedającego w terminie do 4 dni roboczych, dla wyrobów niemagazynowych w terminie właściwym dla dostawy tego typu wyrobu, ale nie dłuższym niż 8 tygodni.

 5. Koszty naprawy lub wymiany urządzenia lub podzespołów na wolne od wad pokrywa Sprzedający. Koszty związane ze świadczeniem usług - montażu, demontażu oraz dostawy uszkodzonych towarów pokrywa Kupujący.

 6. Niniejsze OWH wraz z dowodem zakupu stanowią kartę gwarancyjną i uprawniają do dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji.

 7. Gwarancją nie są objęte:

 1. uszkodzenia i wadliwe działanie powstałe nie z winny Kupującego,

 2. wady będące wynikiem nieprawidłowego transportu, przechowywania, montażu i użytkowania,

 3. zużycie będące następstwem normalnego korzystania z towaru.

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości towaru ustalonej wg ceny z dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami towaru, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za czasowy brak możliwości korzystania z towaru oraz utrudnienia w pracy innych urządzeń współpracujących z towarem Sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony i/lub wadliwy towar.

 2. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

VII. Odpowiedzialność Sprzedającego, siła wyższa.

 1. Jeżeli wystąpią okoliczności siły wyższej, uniemożliwiające Sprzedawcy całkowite lub częściowe zrealizowanie potwierdzonego zamówienia, termin jego wykonania wydłuża się o czas trwania tych okoliczności lub ich następstw.

 2. O wystąpieniu siły wyższej Sprzedający powiadomi Kupującego w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się o jej wystąpieniu.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w tym za jakikolwiek przypadek niedostarczenia w całości lub części towarów albo opóźnienia w ich dostarczeniu, które jest częściowo lub w całości spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedającego, w szczególności na skutek wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, którego nie da się przewidzieć i nie można mu zapobiec (np. strajki, stan wyjątkowy, kataklizmy naturalne, powodzie, pożary, embargo, niepokoje społeczne, blokady dróg, blokady granic, brak transportu, niewystarczające dostawy energii).

 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy za sprzedany towar w przypadku stwierdzenia jego wad każdorazowo ograniczona jest do wartości sprzedanego towaru. W razie wątpliwości rozstrzyga wartość towaru podana na fakturze sprzedaży. Sprzedawca nie odpowiada za utracone korzyści przez kontrahenta w związku dokonanym u niego zakupem towaru, który okazał się wadliwy. Poza odpowiedzialnością z tytułu powyższej gwarancji lub z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Kupującego będącego konsumentem, wyłącza się wszelką odpowiedzialność Sprzedającego, w tym także wszelką odpowiedzialność regresową, w zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego.

 5. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego względem Kupującego, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedającego za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy umyślnej Sprzedającego, za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym z winy umyślnej ani odpowiedzialności Sprzedającego.

 6. W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowe uznane zostanie za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z prawem lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień.

 7. Spory wynikające z lub w związku z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i zasadniczym stosunkiem umownym będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim. Wszelkiego typu spory mogące wyniknąć będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedającego.

 8. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu i ich następstwa będą trwały dłużej niż 3 miesiące, każda ze stron umowy ma prawo odstąpić od zamówienia w terminie 21 dni od dnia upływu 3 miesiąca trwania stanu siły wyższej.

 

Załączniki:

 1. Załącznik 1 – wartość rabatów.

 

 1. Załącznik 2 – warunki płatności.

 

 1. Załącznik 3 – Instrukcja obsługi urządzenia / karta gwarancyjna urządzenia.

 

 1. Załącznik 4 – oferta handlowa wraz z cennikiem.

 

Załączniki do OWH dla Kupującego:

 

 

Nazwa:................................................................................

 

 

Adres:..................................................................................

 

 

NIP:......................................................................................

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Wysokość rabatu handlowego:

-rabat handlowego dla urządzeń dostępnych bezpośrednio z magazynu krajowego w wysokości ….. %

-rabat handlowego dla urządzeń niemagazynowych w wysokości ….. %

 

Załącznik nr 2

 

Forma i termin płatności: …...dni / przelew bankowy.

 

Kredyt kupiecki z limitem ….........................pln netto.

 

 

 

O nas

Firma Sarbuz od 1953 roku produkuje Lamelowe Wymienniki Ciepła dla przemysłu chłodniczego a 1974 Sarbuz produkuje parowniki, skraplacze, wymienniki glykolowe, dry-coolery. Sarbuz który posiada ogromną wiedzę i doświadczenie jako jedna z najstarszych firm w branży.

Kod QR