Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży
Dla Nas każdy klient jest ważny a jego potrzeby i oczekiwania powinny spotkać się z rzetelną odpowiedzią.
Ze względu jednak na fakt iż wyroby SARBUZ są produktami wysoce specjalistycznymi, mogą być dostarczane jedynie podmiot posiadającym odpowiednią wiedzę w zakresie instalacji i obsługi urządzeń chłodniczych. Nasi Klienci czyli firmy z branży chłodniczej posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę co jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania urzadzenia.
Jeżeli są Państwo zainteresowani produktami marki SARBUZ zapraszamy do kontaktu. Dysponujemy szeroka bazą firm posiadających statu AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA, AUTORYZOWANEGO INSTALATORA SARBUZ,
ZAPRASZAMY do współpracy - hurtownie i frimy instalacyjne z branży chłodniczej
pełna lista Autoryzowanych firm w dziale kontakt


Wzór umowy współpracy handlowej:

UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ


Nr. Dystrybutora na terenie RP
Nr. Instalatora na terenie RP


zawarta w dniu ......... w .......................................... pomiędzy:

Krzysztof Pakulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU ALLTERM Krzysztof Pakulski, ul. Wolności 25, 55 - 095 Mirków, NIP 896-126-37-79

zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”

a

…..................................................................... z siedzibą w …........................, ul. …................., …..- ….........…................... wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w ….........., do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS:........................., NIP:.........................., REGON: …............................, kapitał zakładowy ….......................... zł, reprezentowaną przez ….......................................


(imię i nazwisko) ..................................................................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, NIP .................................., PESEL …............................................


zwanym w dalszej treści umowy „Dystrybutorem”, lub ,,INSTALATOREM”

dalej zwane łącznie także: „Stronami”

o następującej treści:


§ 1.
Przedmiot umowy i oświadczenia
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie sprzedaży Dystrybutorowi/Instalatorowi przez Dostawcę Wymienników Lamelowych marki SARBUZ, zwanych dalej „towarami”.
2. Towary oferowane przez Dostawcę zostały określone w ofercie handlowej stanowiącej wraz z cennikiem Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy, nie będącej jednak ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Od dnia zawarcia niniejszej umowy Dystrybutor/Instalator będzie stałym odbiorcą wyrobów oferowanych przez Dostawcę.
4. Informacja o asortymencie towarów będących w aktualnej ofercie handlowej Dostawcy wraz z cennikiem dostępna jest również na stronie internetowej www.sarbuz-polska.pl/strefa dystrybutora.
5. Strony zgodnie oświadczają, że są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
6. Strony Umowy załączają do Umowy wypisy z rejestru przedsiębiorców.
7. Dystrybutor/Instalator ma status samodzielnego przedsiębiorcy i działa we własnym imieniu, na swój koszt i ryzyko oraz nie jest on pracownikiem, agentem ani przedstawicielem Dostawcy.
8. Dystrybutor/Instalator nie może przenosić uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby (podmioty) trzecie.

§ 2.
Obowiązki stron umowy
1. Dystrybutor zobowiązuje się do prowadzenia działań handlowych obejmujących marketing i dobory oferowanych przez Dostawcę towarów. Powyższą działalność Dystrybutor prowadzi w oparciu o własne środki finansowe i techniczne.
2. Dostawca wspomaga działania Dystrybutora w zakresie marketingu oferowanych towarów poprzez materiały reklamy wizualnej stacjonarnej i internetowej, promocyjne gifty i upominki.
3. Dostawca na wniosek Dystrybutora dostarcza Świadectwa Autoryzacji dla firm instalacyjnych aktywnie uczestniczących w rozbudowie pozycji marki, przyznaje roczne nagrody i wyróżnienia.
4. Dostawca udziela Dystrybutorowi/Instalatorowi rabatów handlowych:
- rabatu handlowego dla urządzeń dostępnych bezpośrednio z magazynu krajowego.
- rabatu handlowego dla urządzeń niemagazynowych.
Wartość w/w rabatów oraz ... pełen tekst umowy</

O nas

Firma Sarbuz od 1953 roku produkuje Lamelowe Wymienniki Ciepła dla przemysłu chłodniczego a 1974 Sarbuz produkuje parowniki, skraplacze, wymienniki glykolowe, dry-coolery. Sarbuz który posiada ogromną wiedzę i doświadczenie jako jedna z najstarszych firm w branży.